Algemein   Baerekepel   Priezekast   Besjermhieer   Vrunj vanne Baerekepel   Ieerelede  

Priêzekast


Ein kepel mèt zoeëväöl potensiej(in waat väör zin van ’t woeërd den ouch!!) kin uiteraard neet onvolpreze blieve!! Det bliêktj dus ouch waal oêt de diverse prieze diej wae in oos besjtaon allemaol al höbbe gewonne. Hiej volgt ein ueëverzicht van alle priêze toet dusver:


Datum                                        Aktiviteit                                        Pries

16 - 11 - 2002                        Haelder Leedjesmiddig                        1e Pries same mèt de Gebreurs Luyten

16 - 11 - 2002                        Haelder Leedjesmiddig                        Winnaar Prizzentasiepriês

09 - 02 - 2003                        Zate Hermeniekes Treffe Mofert                3e Pries

13 - 12 - 2003                        Zate Hermeniekes Treffe Peij                        1e Pries        

01 - 02 - 2004                        Zate Hermeniekes Treffe Mofert                2e Pries

16 - 10 - 2004                        LKZH 2004 Zjwaame                                4e Pries

11 - 12 - 2004                        Zate Hermeniekes Treffe Peij                        2e Pries

16 - 01 - 2005                        Zate Hermeniekes Treffe Mofert                3e Pries

29 - 10 - 2005                        LKZH 2005 Zitterd                                4e Pries

13 - 11 - 2005                        Haelder Leedjesmiddig                        2e Pries

10 - 12 - 2005                        Zate Hermeniekes Treffe Peij                        1e Pries        

14 - 01 - 2006                        Petie Paris Party, Heytse                        3e Pries

27 - 10 - 2007                        LKZH 2007                                        4e Pries

13 - 01 - 2008                        Zate Hermeniekes Treffe Mofert                2e Pries

19 - 01 - 2008                        Petie Parie Party                                3e Pries

01 - 11 - 2008                        LKZH 2008                                        3e Pries

13 - 12 - 2008                        Krom dur d'n bocht                                1e Pries

10 - 01 - 2009                        Petie Paris Party Heytse                        1e Pries

08 - 02 - 2009                        Kepellefestival Mofert                                1e Pries

31 - 10 - 2009                        LKZH 2009                                        4e Pries

31 - 01 - 2010                        Zate Hermeniekes Treffe Mofert                2e Pries
1e Pries same mèt de Gebreurs Luyten

Winnaar prizzentasiepriês

3e Pries

1e Pries

2e Pries

4e Pries

2e Pries

3e Pries

4e Pries

2e Pries

1e Pries

3e Pries

4e Pries

2e Pries

3e Pries

3e Pries

1e Pries

1e Pries

1e Pries

4e Pries

2e Pries